langenPL.txt
1 _English
_polski
2 Engels
Pools
3 en
pl
4 iso8859-1
iso8859-2
5 8859-1
8859-2
6 1252
1250
7 windows-1252
windows-1250
8 Dutch
holenderski
9 English
angielski
10 German
niemiecki
11 French
francuski
12 Spanish
hiszpañski
13 Turkish
turecki
14 Portuguese
portugalski
15 Rumanian
rumuñski
16 Hungarian
wêgierski
17 Italian
w³oski
18 Norwegian
norweski
19 Indonesian
indonezyjski
20 Limburgs
limburgski
21 Polish
polski
22 Swedish

23 (English)
(polski)
24 HELP
POMOC
25 HOME
HOME
26 You can't look to the left here.
Tu nie mo¿na patrzeæ na lewo.
27 Click to look to the left.
Kliknij przed spojrzeniem w lewo.
28 Next you can't go further to the left.
Po tym nie mo¿esz dalej na lewo.
29 Blue border= You have been here.
Niebieska otoczka- To ju¿ widzia³eœ.
30 Purple border= You have been here.

31 You can't go forward here.
Tu nie mo¿na iœæ prosto.
32 Click to go forwards.
Kliknij przed pójœciem prosto.
33 You can't look to the right here.
Tu nie moŸesz patrzeæ w prawo.
34 Click here to look to the right.
Kliknij przed spojrzeniem w prawo.
35 After that you can't go further to the right.
Po tym nie moŸesz dalej w prawo.
36 You can't look backwards here.
Tu nie moŸesz patrzeæ do ty³u.
37 Click to look backwards.
Kliknij przed spojrzeniem w ty³.
38 After that you can't go further backwards.
Po tym nie moŸesz w ty³.
39 Click on the direction you want to go.
Kliknij na kierunek w którym chcesz pójœæ.
40 left=
na lewo=
41 top=
na górze=
42 right=
na prawo=
43 bottom=
na dole=
44 The view direction is
Kierunek patrzenia jest
45 north
pó³noc
46 north-north-west
pó³noc-pó³nocny-zachód
47 north-west
pólnocny-zachód
48 west-north-west
zachód-pó³nocny-zachód
49 west
zachód
50 west-south-west
zachód-po³udny-zachód
51 south-west
poludny-zachód
52 south-south-west
po³udnie-po³udny-zachód
53 south
po³udnie
54 south-south-east
po³udnie-po³udnie-wschód
55 south-east
po³udny-wschód
56 east-south-east
wschód-po³udny-wschód
57 east
wschód
58 east-north-east
wschód-pó³nocny-wschód
59 north-east
pó³nocny-wschód
60 north-north-east
pó³noc-pó³nocny-wschód
61 left
na lewo
62 top
na górze
63 right
na prawo
64 bottom
na dole
65 Big photo's
Du¿e fotografie
66 Small photo's
Ma³e fotografie
67 Higher resolution
Wiêcej pikseli
68 Lower resolution
Mniej pikseli
69 Photo's
Fotografia
70 city maps
mapa
71 click maps
mapa
72 Map
Mapa
73 ->Map
->Mapa
74 street index
Ulica
75 photo titles
tytu³y fotografii
76 Click here to enlarge this photograph.
Kliknij tu ¿eby powiêkszyæ fotografie.
77 meters
metrów
78 Direction and distance are in bird's eye view.
Kierunek i odlegloϾ jest w linii prostej.
79 Click on the photo.
Kliknij na fotografie.
80 The view direction is
Kierunek patrzenia jest
81 NORTH
PÓ£NOC
82 from the end.
od koñca.
83 on the end
na koñcu
84 Curve in
Na zakrêcie
85 seen from
od
86 End of
Na koncu
87 in the street
w ulicy
88 Curve to
Zakrêt do
89 near the branch to
przy zjeŸdzie do
90 near
u
91 in the street from the side
w ulicê od strony
92 and
i
93 Hook
Róg
94 from crossing with
od skrzyŸowania z
95 on the crossing with
przy skrzyŸowaniu z
96 on the crosspoint with
przy skrzyŸowaniu z
97 Street index,
Lista ulic,
98 Click on the name of the street you want to see.
Kliknij na nazwê ulicy którš chcesz widzieæ.
99 Click on the title of the photograph you want to see,
Kliknij na tytu³ fotografii którš chcesz widzieæ,
100 here for HOME.
Kliknij tu na HOME.
101 Compass
Kompas
132 bridge
most
133 even)
parzysty)
134 odd)
nie parzysty)
135 Click on an intersection to look into the street.
Kliknij na skrzyŸowanie Ÿeby w ulice patrzeæ.
136 Click for the map of Amsterdam-centre.
Kliknij przed mapš centrum Amsterdamu.
137 Shopping
robiæ zakupy
138 walk
spacer
139 see
widzieæ
140 digital
cyfrowy
141 virtual
wirtualny
142 Surf through the streets of Venlo.
Rozejrzyj siê po ulicach Venlo.
143 Click on the photographes of the streets of Venlo.
Kliknij na fotografie z ulicamy w Venlo.
144 Shopping centre
centrum handlowe
145 Holland
Holandia
146 When you click on the picture you will see the next one.
Kiedy klikniesz na zdjêcie bêdiesz widzieæ nastêpne.
147 Click on the right to look to the right, left to look to the left, top in the middle to go right on, and bottom to reverse direction.
Prawo kliknij przed spojrzeniem w prawo, lewo przed spojrzeniem w lewo, w œrodku na górze przed pójœciem prosto i, na dole ¿eby wróciæ.
148 Here are some interesting starting points.
Tu jest kilka interesujšch punktów wyjœcia.
149 tourist information
informacji turystycznej
150 train Station
dworzec
151 town hall
ratusz
152 market place
rinek
153 Click here for the guest book.
Kliknij tu na ksiêgê goœci.
154 language
Jêzyk
155 Click here for the street index.
Kliknij tu na tablicê z nazwami ulic.
156 WebCounter counts you as visitor number 60 since 06-10-2003.
Webcounter Jesteœ goœciem numer 60 od dnia 2003-06-10.